Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u zich aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving te houden. Verschillende Europese conventies en richtlijnen (Ramsar-conventie en de Vogel- en Habitatrichtlijn) zijn verankerd in Nederlandse wetgeving: de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet (Natura 2000) en het beleid van de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Deze zullen samenkomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Indien u een ingreep wilt doen, laat dan tijdig een Eco-quickscan maken. Hieruit blijkt of er een Soorteninventarisatie nodig zal zijn. Uit de rapportage die hieruit volgt zal blijken of er een Aanvraag vergunning of ontheffing nodig is en of er Ecologische begeleiding zal volgen.

Eco-quickscan

In een eco-quickscan worden potentiële effecten op de beschermde soorten van de flora en fauna en op beschermde gebieden weergegeven. De eco-quickscan is een voorbereidende rapportage die vooraf gaat aan de uitgebreide soorteninventarisatie.

Soorteninventarisatie

Wanneer uit de eco-quickscan volgt dat de Flora- en Faunawet of Natuurbeschermingswet overtreden worden, dan wordt een nader ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten.

Fauna Futura onderzoekt voor u de volgende soortgroepen: vleermuizen, muizen, amfibieën, reptielen en stadsvogels. Het veldwerk wordt uitgevoerd volgens de standaard methodes. Klik voor verdere informatie naar expertise.

Hoe zwaar soorten beschermd zijn kunt u terug vinden in: http://minez.nederlandsesoorten.nl/soorten.

Aanvragen vergunning en ontheffingen

Wanneer het niet mogelijk is om effecten op beschermde soorten te vermijden, dient een ontheffing (van de Flora- en Faunawet) of een vergunning (van de Natuurbeschermingswet) aangevraagd te worden. Fauna Futura kan u hierbij helpen.

Ecologische begeleiding

Wanneer er een vergunning of ontheffing aangevraagd is, dient er een ecologisch werkprotocol gemaakt te worden met daarin de handelingen die verricht worden bij de sloop- en bouwwerkzaamheden om de flora en fauna te beschermen. Dit dient gevolgd te worden bij de bouw- en sloopwerkzaamheden.